Obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 29. novembra 2022

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Výklad a vymedzenie pojmov

Interpretácia

Slová, ktorých počiatočné písmeno je veľké, majú významy definované za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto obchodných podmienok:

Potvrdenie

Toto sú Podmienky upravujúce používanie tejto Služby a zmluva, ktorá platí medzi Vami a Spoločnosťou. Tieto Podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov týkajúce sa používania Služby.

Váš prístup k službe a jej používanie je podmienené vaším súhlasom a dodržiavaním týchto zmluvných podmienok. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k službe alebo ju používajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto zmluvných podmienok, nesmiete mať prístup k službe.

Váš prístup k službe a jej používanie je tiež podmienené vaším súhlasom a dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov pri používaní aplikácie alebo webovej stránky a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás zákon chráni. Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve ani pod kontrolou spoločnosti.

Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť nebude zodpovedná ani zodpovedná, priamo alebo nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Váš prístup môžeme ukončiť alebo pozastaviť okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte tieto zmluvné podmienky.

Po ukončení vaše právo na používanie Služby okamžite zanikne.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody (vrátane, ale nie výlučne, škôd za ušlý zisk, stratu údajov alebo iných informácií, za prerušenie podnikania, za zranenie osôb, stratu súkromia vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacu s používaním alebo neschopnosťou používať službu, softvér tretej strany a/alebo hardvér tretej strany používaný so službou alebo inak v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením týchto podmienok), a to aj v prípade, že spoločnosť alebo akýkoľvek dodávateľ bol upozornený na možnosť takýchto škôd a dokonca aj v prípade, že náprava nesplní svoj základný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa nemusia uplatňovať. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.

"AKO JE" a "AKO JE K DISPOZÍCII" Zrieknutie sa zodpovednosti

Služba je vám poskytovaná "TAK, AKO JE" a "AKO JE K DISPOZÍCII" a so všetkými chybami a chybami bez záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa spoločnosť vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, týkajúcich sa služby, vrátane všetkých implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, právneho titulu a neporušenia cudzích práv, a záruky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu obchodovania, priebehu plnenia, používania alebo obchodnej praxe. Bez obmedzenia na vyššie uvedené, spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že služba bude spĺňať vaše požiadavky, dosiahne akékoľvek zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo bude pracovať s akýmkoľvek iným softvérom, aplikáciami, systémami alebo službami, bude fungovať bez prerušenia, bude spĺňať akékoľvek štandardy výkonu alebo spoľahlivosti alebo bude bezchybná, alebo že akékoľvek chyby alebo chyby môžu alebo budú opravené.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ani spoločnosť, ani žiadny z poskytovateľov spoločnosti neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú: (1) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť služby alebo informácií, obsahu a materiálov alebo produktov, ktoré sú v nej zahrnuté; (2) že Služba bude neprerušovaná alebo bezchybná; (3) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaného prostredníctvom Služby; alebo (4) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané zo spoločnosti alebo v jej mene sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzení platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takom prípade sa však výnimky a obmedzenia uvedené v tomto oddiele uplatňujú v najväčšom rozsahu vynútiteľnom podľa platných právnych predpisov.

Rozhodné právo

Tieto podmienky a vaše používanie služby sa riadia zákonmi krajiny, s výnimkou jej kolíznych noriem. Vaše používanie aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Riešenie sporov

Ak máte akékoľvek obavy alebo spor týkajúci sa služby, súhlasíte s tým, že sa najprv pokúsite vyriešiť spor neformálne kontaktovaním spoločnosti.

Pre používateľov z Európskej únie (EÚ)

Ak ste spotrebiteľom z Európskej únie, budete mať prospech zo všetkých kogentných ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Súlad s právnymi predpismi v Spojených štátoch

Vyhlasujete a zaručujete, že (1) sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha embargu vlády Spojených štátov alebo ktorá bola vládou Spojených štátov označená za krajinu "podporujúcu terorizmus", a (2) nie ste uvedení na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vlády Spojených štátov.

Oddeliteľnosť a zrieknutie sa práv

Oddeliteľnosť

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok považuje za nevymáhateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie sa zmení a vyloží tak, aby sa dosiahli ciele takéhoto ustanovenia v čo najväčšom možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov, a zvyšné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Vzdanie

S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente, neuplatnenie práva alebo vyžadovanie splnenia povinnosti podľa týchto podmienok neovplyvní schopnosť strany uplatniť takéto právo alebo požadovať takéto plnenie kedykoľvek potom, ani zrieknutie sa porušenia nebude predstavovať vzdanie sa akéhokoľvek následného porušenia.

Tlmočenie prekladu

Tieto zmluvné podmienky mohli byť preložené, ak sme vám ich sprístupnili v našej službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu bude mať prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto zmluvných podmienok

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto podmienky kedykoľvek upraviť alebo nahradiť. Ak je revízia podstatná, vynaložíme primerané úsilie, aby sme poskytli oznámenie najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené podľa nášho vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k našej službe alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak s novými podmienkami úplne alebo čiastočne nesúhlasíte, prestaňte používať webovú stránku a službu.

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, môžete nás kontaktovať e-mailom.