Vyhlásenie

Posledná aktualizácia: 1. decembra 2022

Výklad a vymedzenie pojmov

Interpretácia

Slová, ktorých počiatočné písmeno je veľké, majú významy definované za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti:

Vyhlásenie

Informácie obsiahnuté v službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v dôsledku zmluvného konania, nedbanlivosti alebo iného deliktu, vyplývajúceho z alebo v súvislosti s používaním Služby alebo jej obsahu. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, vymazať alebo upraviť obsah služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nezaručuje, že služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované alebo udržiavané spoločnosťou alebo akýmkoľvek spôsobom pridružené k spoločnosti.

Upozorňujeme, že spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Zrieknutie sa zodpovednosti za chyby a opomenutia

Informácie poskytované službou slúžia len na všeobecné usmernenie k záležitostiam záujmu. Aj keď Spoločnosť prijme všetky preventívne opatrenia, aby zabezpečila, že obsah Služby je aktuálny a presný, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše, vzhľadom na meniacu sa povahu zákonov, pravidiel a predpisov, môže dôjsť k oneskoreniam, opomenutiam alebo nepresnostiam v informáciách obsiahnutých v službe.

Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané z použitia týchto informácií.

Zrieknutie sa princípu fair use

Spoločnosť môže používať materiál chránený autorskými právami, ktorý nebol vždy osobitne autorizovaný vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na kritiku, komentár, spravodajstvo, výučbu, štipendium alebo výskum.

Spoločnosť verí, že to predstavuje "čestné použitie" akéhokoľvek takého materiálu chráneného autorskými právami, ako je stanovené v zákone o autorských právach.

Ak chcete používať materiál zo služby chránený autorskými právami na svoje vlastné účely, ktoré presahujú rámec princípu fair use, musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

Vyjadrené názory Zrieknutie sa zodpovednosti

Služba môže obsahovať názory a názory, ktoré sú názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo pozíciu akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti, vrátane spoločnosti.

Komentáre zverejnené používateľmi sú ich výlučnou zodpovednosťou a používatelia prevezmú plnú zodpovednosť, zodpovednosť a vinu za akúkoľvek urážku na cti alebo súdny spor, ktorý vyplýva z niečoho napísaného v komentári alebo ako priamy dôsledok niečoho napísaného v komentári. Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadny komentár zverejnený používateľmi a vyhradzuje si právo vymazať akýkoľvek komentár z akéhokoľvek dôvodu.

Žiadne zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie o službe sú poskytované s vedomím, že spoločnosť sa tu nezaoberá poskytovaním právnych, účtovných, daňových alebo iných odborných rád a služieb. Ako taký by sa nemal používať ako náhrada za konzultácie s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť alebo jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody vyplývajúce z alebo v súvislosti s vaším prístupom alebo používaním alebo nemožnosťou prístupu alebo používania alebo používania služby.

Zrieknutie sa zodpovednosti "Používajte na vlastné riziko"

Všetky informácie v Službe sú poskytované "tak, ako sú", bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruk výkonu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nebude zodpovedná voči vám ani nikomu inému za akékoľvek rozhodnutie alebo akciu podniknutú na základe informácií poskytnutých službou alebo za akékoľvek následné, špeciálne alebo podobné škody, a to ani v prípade, že bude upozornená na možnosť takýchto škôd.

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, môžete nás kontaktovať: